• VTC 主頁
  • 純文字
  • Eng
  • print Font Size - Medium Font Size - Large
  • 聯絡 IVE
  • IVE簡介
  • 學科及課程
  • 學士學位銜接課程
  • 入學申請
  • 分校及設施
  • 學生
  • 校友
  • 青衣

    簡介 高級文憑課程 補足本科課程 職員 卓越中心 在職培訓 聯絡我們

     

     

    職員

    教學職員 職級 電郵
         
    劉志強 系主任 jacksonl@vtc.edu.hk
    盧永康 首席講師 whlo@vtc.edu.hk
    張    煜 高級講師 24368510@vtc.edu.hk
    張信興 高級講師 shbc@vtc.edu.hk
    劉偉海 高級講師 whclau@vtc.edu.hk
    朱祟佑 高級講師 dennischu@vtc.edu.hk
    黃信文 高級講師 paulwong@vtc.edu.hk
    溫錦鴻 高級講師 qwan@vtc.edu.hk
    陳博敏 講師 david_chan@vtc.edu.hk
    陳清偉 講師 stevenchan@vtc.edu.hk
    陳嘉慧 講師 carrieckw@vtc.edu.hk
    陳錦倫 講師 pchan@vtc.edu.hk
    陳文石 講師 tony-chan@vtc.edu.hk
    鄭穎琛 講師 addiecheng@vtc.edu.hk
    張耀基 講師 andycheung@vtc.edu.hk
    程啟業 講師 kiching@vtc.edu.hk
    趙焯華 講師 justchiu@vtc.edu.hk
    趙不滔 講師 perse@vtc.edu.hk
    蔡子北 講師 andyctp@vtc.edu.hk
    周汝坤 講師 ykchow@vtc.edu.hk
    蔡詠琪 講師 estherchoy@vtc.edu.hk
    朱國輝 講師 kfchu@vtc.edu.hk
    馮慧明 講師 wmfung@vtc.edu.hk
    何錫強 講師 raylenho@vtc.edu.hk
    何穎芝 講師 gigiho@vtc.edu.hk
    韓陽光 講師 sunnyhon@vtc.edu.hk
    許亦鈞 講師 huiken@vtc.edu.hk
    鄭肇昌 講師 harryjan@vtc.edu.hk
    關錦昌 講師 raykwan@vtc.edu.hk
    林永新 講師 ivanlws@vtc.edu.hk
    劉家健 講師 jkklau@vtc.edu.hk
    李恭欽 講師 cnkylee@vtc.edu.hk
    李國榮 講師 patrickl@vtc.edu.hk
    李添賜 講師 terencelee@vtc.edu.hk
    梁偉斌 講師 wbbleung@vtc.edu.hk
    李志豪 講師 mikechli@vtc.edu.hk
    梁志佳 講師 kcmekai@vtc.edu.hk
    盧帝強 講師 elliteloo@vtc.edu.hk
    駱家樑 講師 lawrenecelok@vtc.edu.hk
    馬家耀 講師 stevensonma@vtc.edu.hk
    吳麗燕 講師 sychsl@vtc.edu.hk
    蕭浩倫 講師 jhlsiu@vtc.edu.hk
    鄧惠麟 講師 alantang@vtc.edu.hk
    湯志華 講師 cwtong@vtc.edu.hk
    溫展鴻 講師 wan2ch@vtc.edu.hk
    黃芷君 講師 connieckwong@vtc.edu.hk
    黃杰堯 講師 kennethwong@vtc.edu.hk
    黃少華 講師 swwong-ty@vtc.edu.hk
    黃德偉 講師 wongtakwai@vtc.edu.hk
    黃偉遜 講師 ianw@vtc.edu.hk
    胡雙龍 講師 dawood@vtc.edu.hk
    丘美雲 講師 elsayau@vtc.edu.hk
    邢啟智 講師 kc_ying@vtc.edu.hk
    李樹棠 副講師 stlee@vtc.edu.hk
    陳子超 教學助理 jccchan@vtc.edu.hk
    何政洋 教學助理 jasonho@vtc.edu.hk
    李偉邦 教學助理 raywplee@vtc.edu.hk
    湯志強 高級技術員 cktong@vtc.edu.hk
    張英傑 技術員 krischeung@vtc.edu.hk
    孔俊森 技術員 cshung@vtc.edu.hk
    李耀祖 技術員 cu10cnty@vtc.edu.hk
    譚錫安 技術員 sotam@vtc.edu.hk
    王思賢 技術員 cnsywong@vtc.edu.hk
    王旭東 技術員 tonywong@vtc.edu.hk
    張叔宜 二級監工 cheungsy@vtc.edu.hk   
    馮志樂 二級機械工 lok710@vtc.edu.hk
    曾潔冰 工場雜務員 bing1218@vtc.edu.hk
    盧嘉欣 主任 tracylo@vtc.edu.hk
    封德蓮 二級私人秘書 peggyfun@vtc.edu.hk
    范玉潔 二級文員 faniris@vtc.edu.hk
    朱惠卿 二級行政助理 chuwh@vtc.edu.hk
    譚卓瑩 二級行政助理 cherrytam@vtc.edu.hk
    丘競妍 二級行政助理 kyindayau@vtc.edu.hk
    林麗文 助理文員 ivyl@vtc.edu.hk
    周雪菁 三級行政助理 csc112@vtc.edu.hk